Λίθος Γολγοθά

 

Ο Γολγοθάς είναι τοποθεσία στην Ιερουσαλήμ και σημείο σταύρωσης του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Κατά τους χρόνους του Ιησού ήταν βραχώδες ύψωμα βορειοδυτικά της Ιερουσαλήμ και βρισκόταν έξω από το δεύτερο αμυντικό τείχος της πόλης. Σήμερα η γενικά παραδεκτή παραδοσιακή τοποθεσία του βρίσκεται περίπου στο κέντρο της πόλης της Ιερουσαλήμ εντός του μεγάλου τύπου Βασιλικής, Ναού της Αναστάσεως, στην δεξιά πλευρά.

Από τα αποσπάσματα των κειμένων των Ευαγγελιστών αντλούμε πληροφορίες για την τοποθεσία και την ονοματολογία του Γολγοθά:
Κατά Μάρκον . 15,22 «Καὶ φέρουσιν αὐτὸν ἐπὶ Γολγοθᾶ τόπον, ὅ ἐστι μεθερμηνευόμενον κρανίου τόπος.»

Κατά Ματθαίον. 27,33 « Καὶ ἐλθόντες εἰς τόπον λεγόμενον Γολγοθᾶ, ὅ ἐστι λεγόμενος κρανίου τόπος»

Κατά Λουκάν. 23,33 «Καὶ ὅτε ἀπῆλθον ἐπὶ τὸν τόπον τὸν καλούμενον Κρανίον, ἐκεῖ ἐσταύρωσαν αὐτὸν καὶ τοὺς κακούργους ὃν μὲν ἐκ δεξιῶν ὃν δὲ ἐξ ἀριστερῶν.»

Κατά Ιωάννην:

19,17 « Παρέλαβον δὲ τὸν Ἰησοῦν καὶ ἤγαγον· καὶ βαστάζων τὸν σταυρὸν αὐτοῦ ἐξῆλθεν εἰς τὸν λεγόμενον κρανίου τόπον, ὃς λέγεται ἑβραϊστὶ Γολγοθᾶ»

19,18 ὅπου αὐτὸν ἐσταύρωσαν, καὶ μετ’ αὐτοῦ ἄλλους δύο ἐντεῦθεν καὶ ἐντεῦθεν, μέσον δὲ τὸν ᾿Ιησοῦν.

19,19 ἔγραψε δὲ καὶ τίτλον ὁ Πιλᾶτος καὶ ἔθηκεν ἐπὶ τοῦ σταυροῦ· ἦν δὲ γεγραμμένον· ᾿Ιησοῦς ὁ Ναζωραῖος ὁ βασιλεὺς τῶν ᾿Ιουδαίων. 19,20 τοῦτον οὖν τὸν τίτλον πολλοὶ ἀνέγνωσαν τῶν ᾿Ιουδαίων, ὅτι ἐγγὺς ἦν τῆς πόλεως ὁ τόπος ὅπου ἐσταυρώθη ὁ ᾿Ιησοῦς· καὶ ἦν γεγραμμένον ῾Εβραϊστί, ῾Ελληνιστί, Ρωμαϊστί.

Από τις επιστολές των Αποστόλων διαβάζουμε:
Αποστόλου Παύλου «Προς Εβραίους 13,12 »: 12 διὸ καὶ ᾿Ιησοῦς, ἵνα ἁγιάσῃ διὰ τοῦ ἰδίου αἵματος τὸν λαόν, ἔξω τῆς πύλης ἔπαθε.

Με αυτό τον τρόπο ορίζεται η τοποθεσία του Γολγοθά εκτός των τειχών της πόλης της Ιερουσαλήμ κατά το έτος 33μ.Χ. και ταυτόχρονα κοντά στην πύλη των τειχών στην οποία κατέληγε ο δρόμος από το Πραιτώριο. Σημείο που ο Πόντιος Πιλάτος συναντήθηκε με τον Ιησού και από όπου ο Ιησούς ξεκίνησε την Οδό τού Μαρτυρίου ( Via Dolorosa )

Ο Γολγοθάς είναι μέρος αγιασμένο, όπως και όλα τα μέρη στα οποία περπάτησε ο Ιησούς Χριστός. Πολλώ δε μάλλον το σημείο εις το οποίον σταυρώθηκε.

 
Πηγή:
Ιερός Ναός Αγίας Τριάδος Θεσσαλονίκης