Αγνή Παρθένε

Αγνή Παρθένε

(Γραμμένο από τον Άγιο Νεκτάριο)

Αγνή Παρθένε Δέσποινα, Άχραντε Θεοτόκε, Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε. Παρθένε Μήτηρ Άνασσα, Πανένδροσε τε πόκε. Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε.

Υψηλοτέρα Ουρανών, ακτίνων λαμπροτέρα Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε. Χαρά παρθενικών χορών, αγγέλων υπερτέρα, Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε.

Εκλαμπροτέρα ουρανών φωτός καθαροτέρα, Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε. Των Ουρανίων στρατιών πασών αγιωτέρα Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε.

Μαρία Αειπάρθενε κόσμου παντός Κυρία Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε. Άχραντε Νύμφη Πάναγνε Δέσποινα Παναγία, Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε.

Μαρία Νύμφη Άνασσα, χαράς ημών αιτία. Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε. Κορή σεμνή Βασίλισσα, Μήτηρ υπεραγία, Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε.

Τιμιώτερα Χερουβείμ υπερενδοξοτέρα Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε. Των ασωμάτων Σεραφείμ των Θρόνων υπερτέρα, Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε.

...

Τροπάριο της Κασσιανής

Τροπάριο της Κασσιανής

Κύριε, η εν πολλαίς αμαρτίαις περιπεσούσα γυνή, την σην αισθομένη θεότητα, μυροφόρου αναλαβούσα τάξιν, οδυρομένη, μύρα σοι προ του ενταφιασμού κομίζει. Οίμοι! λέγουσα, ότι νυξ μοι υπάρχει, οίστρος ακολασίας, ζοφώδης τε και ασέληνος, έρως της αμαρτίας. Δέξαι μου τας πηγάς των δακρύων, ο νεφέλαις διεξάγων της θαλάσσης το ύδωρ κάμφθητί μοι προς τους στεναγμούς της καρδίας, ο κλίνας τους ουρανούς, τη αφάτω σου κενώσει. Καταφιλήσω τους αχράντους σου πόδας, αποσμήξω τούτους δε πάλιν, τοις της κεφαλής μου βοστρύχοις ων εν τω παραδείσω Εύα το δειλινόν, κρότον τοις ωσίν ηχηθείσα, τω φόβω εκρύβη. Αμαρτιών μου τα πλήθη, και κριμάτων σου αβύσσους, τις εξιχνιάσει, ψυχοσώστα Σωτήρ μου; Μη με την σην δούλην παρίδης, ο αμέτρητον έχων το έλεος.

...

Χαιρετισμοί του Τιμίου Σταυρού

Χαιρετισμοί του Τιμίου Σταυρού

Κοντάκιον. Ήχος πλ. δ’. Τη Υπερμάχω… Ω τρισμακάριστε Σταυρέ και πανσεβάσμιε, σε προσκυνούμεν οι πιστοί και μεγαλύνομεν, αγαλλόμενοι τη θεία σου ανυψώσει. Αλλ’ ως τρόπαιον και όπλον απροσμάχητον, περιφρούρει τε και σκέπε τη ση χάριτι, τοις σοι κράζοντας· Χαίρε, Ξύλον μακάριον. Οι οίκοι. Άγγελοι ουρανόθεν, αοράτως κυκλούσι, Σταυρόν τον ζωηφόρον εν φόβω· και φωτοπάροχον χάριν λαμπρώς παρεχόμενον, νυν τοις πιστοίς βλέποντες, εξίστανται, και ίστανται βοώντες προς αυτόν τοιαύτα· Χαίρε, Σταυρέ, οικουμένης φύλαξ· χαίρε, η δόξα της Εκκλησίας. Χαίρε, ο πηγάζων αφθόνως ιάματα· χαίρε, ο φωτίζων του κόσμου τα πέρατα. Χαίρε, ξύλον ζωομύριστον, και θαυμάτων θησαυρέ· χαίρε, συνθετοτρισόλβιε, και χαρίτων παροχεύ.

...

Ύμνοι των Χριστουγέννων

Ύμνοι των Χριστουγέννων

Η παρθένος σήμερον τον υπερούσιον τίκτει, και η γη το σπήλαιον τω απροσίτω προσάγει άγγελοι µετά ποιµένων δοξολογούσι, µάγοι δέ µετά αστέρος οδοιπορούσι δι’ ηµάς γάρ εγεννήθη παιδίον νέον, Ο πρό αιώνων Θεός.

Τήν Εδέµ Βηθλεέµ ήνοιξε, δεύτε ίδωµεν τήν τρυφήν εν κρυφή ηύραµεν, δεύτε λάβωµεν τά τού παραδείσου εντός τού σπηλαίου εκεί εφάνη ρίζα απότιστος βλαστάνουσα άφεσιν, εκεί ηυρέθη φρέαρ ανόρυκτον, ού πιείν Δαβίδ πρίν επεθυµησεν εκεί παρθένος τεκούσα βρέφος τήν δίψαν έπαυσεν ευθύς τήν τού Αδάµ και τού Δαβίδ διά τούτο πρός τούτο επειχθώµεν, πού ετέχθη παιδίον νέον, ο πρό αιώνων Θεός.

Ο πατήρ τής µητρός γνώµη υιός εγένετο Ο σωτήρ τών βρεφών βρέφος εν φάτνη έκειτο όν κατανοούσα φησίν η τεκούσα «Ειπέ µοι, τέκνον, πώς ενεσπάρης μοι, ή πώς ενεφύης μοι; ορώ σέ, σπλάγχνον, και καταπλήττοµαι, ότι γαλουχώ και ου νενυµφευµαι και σέ μέν βλέπω μετά σπαργάνων, τήν παρθενίαν δέ ακµήν εσφραγισµένην θεωρώ σύ γάρ ταύτην φυλάξας εγεννήθης ευδοκήσας παιδίον νέον, ο πρό αιώνων Θεός.… ...